Продължете към съдържанието

За нас

За нас

“Сдружение на българския превозвач – Сотеви” е юридическо лице с нестопанска цел, което се определя като организация за осъществяване на дейност в частна полза.
Предметът на дейност на е: Да подпомага дейността на българските превозвачи, да подпомага членовете си при възникнали спорове и въпроси във връзка с извършваните от тях транспортни услуги; да извършва представителство пред институции, учреждения, администрации от всякакво естество, а също и пред частни субекти – юридически и физически лица; да извършва представителство пред общински и държавни органи от всякакъв ранг; да кандидатства по програми и проекти, включително Европейски.
Сдружението може да извършва съпътстваща стопанска дейност, която е свързана с предмета на основната му дейност.

Основни ЦЕЛИ

1. Иницииране на срещи с държавни органи, други неправителствени организации и български и чуждестранни юридически и физически лица;
2. Разработване и предоставяне на държавните органи на становища относно нормативната база, регулираща транспортния сектор;
3. Участие в организирани от държавните органи срещи, инициативи и обсъждания;
4. Взаимодействие с компетентните държавни органи, застрахователи и институции в бранша;
5. Участие в дейността на европейски и други международни органи и организации;
6. Подобряване на квалификацията на заетите в сектора;
7. Осигуряване на отстъпки и преференции за членовете на сдружението;
8. Преимуществено осигуряване на вътрешни и международни курсове за доставка на стоки за членовете на сдружението;
9. Сътрудничество със сродни организации в България и в чужбина;
10. Участие в национални и международни проекти и програми.

Имущество

Чл.10. Сдружението има свое имущество, което служи за постигане на целите му.
Чл.11. То се състои от пари, ценни книжа, право на собственост върху движими и недвижими вещи, вещни права върху тях, включително и ограничени такива.
Чл.12. (1) Сдружението набира необходимите за постигане на целите средства и придобива имущество чрез имуществените вноски на своите членове, чрез дарения, доброволни вноски и спонсорство, извършване на допълнителна стопанска дейност, съгласно чл.5 ал.2 от този устав, организиране на благотворителни мероприятия, наеми, лихви по депозити и др.
(2) При учредяването на сдружението всеки член е внесъл начална имуществена вноска от по 100-сто лева. Имуществените вноски на членовете и на лицата, които ползват услугите на сдружението се определят с решение на Общото събрание за съответен период.
(3) Имуществените вноски на членовете на сдружението се внасят в брой в касата на сдружението, за което се издава съответен документ на вносителя или по банковата му сметка.
Чл.13. Сдружението открива своя собствена банкова сметка, с която оперират председателя на управителния съвет и касиера, ако има назначен такъв от управителния съвет.

Средства

СРЕДСТВА за постигането целите на Сдружението:
1. Подпомага развитието на членовете;
2. Представлява и защитава общите интереси на членовете пред държавната администрация и пред други органи, застрахователи, институции и юридически лица с нестопанска цел при вземане на решения отнасящи се до интересите на бранша и при изготвяне на съответната нормативна база;
3. Работи за лоялна, прозрачна и ефективна пазарна конкуренция в сферата на международните превози;
4. Създава и запазва конкурентни предимства на българския превозвач на международния пазар;
5. Договаря и предоставя преференциални условия на членовете за услуги и стоки необходими за обичайна дейност на транспортните организации;
6. Съдейства за откриване и разработване на нови пазари за българските транспортни компании;
7. Стимулира сътрудничеството и взаимопомощта между членовете;
8. Рекламира и налага своите членове на пазара.
9. Предотвратява и не допуска нелоялни отношения сред членовете си;
10. Допринася за доброволно решаване на спорове между членовете;

Състав, органи и представителство

Чл.7.(1) Членове на сдружението са неговите учредители и новоприетите, съгласно настоящия устав членове.
(2) Новоприет член на сдружението може да бъде само българско лице, което приема този устав.
(3) Членството се получава с покана и препоръка от най-малко двама действащи члена на сдружението. Молбата за членство се разглежда от управителния съвет, който взема решението си с квалифицирано мнозинство, повече от 50% плюс един глас от списъчния състав на органа.

Чл.8. (1) Членски права и задължения:
а) Всеки член има право да участва в управлението на сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му, по реда предвиден в този устав.
б) Всеки член е длъжен да работи активно за постигане целите на сдружението, с поведението си да не накърнява доброто му име и да не го злепоставя пред обществото;
в) Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението, както и сдружението не отговаря за задължения на членовете си;
(2) Членските права и задължения се осъществяват лично. По изключение тези права може да се упражняват, а съответно задълженията да се изпълняват и чрез трето лице – изрично упълномощено /с писмено пълномощно/ за това. Присъстващ член може да представлява до трима отсъстващи члена.
(3) Членските права и задължения са непрехвърлими и ненаследими.
(4) Членството се прекратява:
1.по искане на члена на сдружението, отправено с писмена молба от него до Общото събрание;
2.със смъртта на члена или поставянето му под запрещение;
3.при прекратяване на сдружението;
4.поради изключване:
а) Изключване се допуска при поведение от страна на члена на сдружението, с което същият не работи системно за постигане целите му, с което опорочава тези цели и името на сдружението, при нарушение на морално-етични норми, както и при невнасяне на установените имуществени вноски;
б) Предложението за изключване се прави от Управителния съвет до Общото събрание. Това предложение следва да е мотивирано.
(5) До прекратяването на членството всички имуществени вноски на членовете остават дължими, а вече направените не подлежат на връщане, освен ако са били предплатени за бъдещ период.

Чл.9.(1). Органи на сдружението са:
1) Общото събрание; Общото събрание е върховен орган на сдружението, състои се от всички негови членове.
2) Управителен Съвет. Управителният съвет в състав от 3 члена с председателя, който е и председател на цялото сдружение и членове.
3) Председател на сдружението с представителни функции, който е и председател на Управителния му съвет.
(2) Общото събрание има следните правомощия:
1). приема, изменя и допълва устава;
2). приема други вътрешни актове;
3). избира и освобождава членове на Управителния съвет;
4). избира председател на Управителния съвет, който е председател и на сдружението.
5). приема и изключва членове;
6). взема решения за откриване и закриване на клонове;
7). взема решение за участие в други организации;
8). взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението;
9). приема основните насоки и програмата за дейността на сдружението;
10). приема бюджета на сдружението;
11). определя размера на имуществените вноски на членовете;
12). приема отчета за дейността на Управителния съвет;
13). отменя решения на други органи на сдружението, които противоречат на устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
14). взема и други решения, предвидени в закона.
(3). Свикване на Общото събрание:
1). Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на сдружението. Ако в последния случай Управителния съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
2). Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
3). Поканата се поставя на видно място по седалището на организацията – в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко 14-четиринадесет дни преди насрочения ден. Ако сдружението учреди интернет сайт, поканата се поставя и на интернет сайта на сдружението.
(4) Кворум – Общото събрание е редовно, ако на същото присъстват повече от половината от всички членове на сдружението. При липса на кворум провеждането на събранието се отлага с един час за същата дата, на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно проведено независимо от това колко членове са се явили и са присъствали.
(5) Вземане на решения:
1). Вземането на решения става с явно гласуване, като всеки член на сдружението има право на един глас;
2). Гласуването е лично или чрез пълномощник, като в последния случай представляващият също следва да е член на сдружението и той може да представлява по пълномощия не повече от трима други, отсъстващи члена. Преупълномощаване е недопустимо. Пълномощното трябва да е изрично и писмено.
3). Член на сдружението няма право да гласува при решаване от Общото събрание на въпроси, отнасящи се до:
а) него самия, негов съпруг/а или роднини по права линия (без ограничения), до роднини по съребрена линия (до четвърта степен включително) или до роднини по сватовство (до втора степен включително)
б) юридически лица, в които той е управител или в които може да наложи или препятства вземането на решения.
4). Мнозинство:
а) Вземането на решения на Общото събрание става с обикновено мнозинство, с изключение на тези по чл.9 ал.2 т.1 и т.8 от този Устав, за които е необходимо мнозинство от 2/3 от присъстващите на събранието.
б) По въпроси, които не са били включени в дневния ред, обявен в поканата не може да се вземат решения, освен ако на общото събрание присъстват лично или са представлявани всички членове на Сдружението.
5). Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението и подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. Те могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на сдружението или на негов орган отправено в едномесечен срок от вземането им.
(6). Управителния съвет е управителния орган на сдружението.
1). Той се състои от 3 члена. Първият управителен съвет е в състав, определен от учредителното събрание.
2). Управителния съвет се избира за срок от пет години, като първия мандат на първия управителен съвет е три години.
3). Правомощия на Управителния съвет:
а) Управителния съвет представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
б) осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
в) разпорежда се с имуществото на сдружението, при спазване на изискванията на закона и този устав;
г) подготвя и внася в ОС проект за бюджет;
д) подготвя и внася в ОС отчет за дейността на сдружението -поне веднъж годишно;
е) определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;
ж) свиква общото събрание;
з) взема решения по всички други въпроси, за които в устава или закона не е предвидено от компетентността на кой орган са.
4). Решенията си Управителния съвет взема с явно гласуване на заседания.
а) Заседанията на УС се свикват и ръководят от председателя.
б) Заседанията са редовни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете на УС. За присъстващо се счита и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участие в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола с подписа на председателстващия и изрично отбелязване в същия на това.
в) Свикването на заседанието се извършва от председателя – по негова инициатива или по писмено искане на 1/3 от членовете на УС. В последния случай ако председателят не свика в седмичен срок от получаване на искането заседание, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове.
г) УС може да взема решения и неприсъствено (без провеждане на заседание), когато обаче протоколът за взетото решение се подпише впоследствие без забележки и възражения за това от всички негови членове.
д) За проведените заседания се съставя протокол, в който се отбелязва датата и мястото на провеждането им, начален час, колко членове са присъствали, кой го е ръководил, обсъжданите въпроси, изказвания и мнения, взетите решения и с какво мнозинство са взети, момента на завършване на заседанието и подпис на председателя или този който го е ръководил.
е) Решенията на УС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, с изключение на тези по чл.9 ал.6 т.3 б.“в“ и б.“е“ и това за определяне на ликвидатор при прекратяване на сдружението и извършването на ликвидация, които се вземат с абсолютно мнозинство-от всички членове.
(7) Председател на Управителен съвет: Председателят на Управителния съвет еднолично представлява сдружението пред всички трети лица и подписва същото. Същият представя нотариално заверен спесимен в ТРРЮЛНЦ.

Книга на сдружението

Чл.14.(1) Сдружението води книги за протоколите от заседанията на Общото събрание. Ръководещия заседанието на Общото събрание и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професия и занятие

Други разпоредби

Чл.19. Всяко писмено изявление от името “Сдружение на българския превозвач – Сотеви” трябва да съдържа наименованието му, изписано съгласно чл.2 от Устава, седалището и адреса му, всички данни за неговата регистрация в съдебния регистър и Булстат номер.
Чл.20. Сдружението има свой печат и същият може да патентова запазен знак или надпис, съгласно Закона за марките и географските означения.
Чл.21. Сдружението може да издава свои печатни брошури, да изготвя рекламни материали, информационни бюлетини и др.
Настоящият устав е приет от присъстващите на учредителното събрание на “Сдружение на българския превозвач – Сотеви”, проведено на 12.01.2022г. в гр. Стара Загора.

Преобразуване и прекратяване

Чл.15. Сдружението с нестопанска цел не може да се преобразува в сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, освен по решение на Общото събрание, взето с единодушие на присъстващите членове.
Чл.16. Сдружението може да се влива в други юридически лица с нестопанска цел, слива с такива, отделя и разделя. Решението за това се взема на редовно или извънредно Общо събрание. Тази функция може да бъде делегирана и на Управителния съвет.
Чл.17. По решение на Общото събрание сдружението може да има клонове. Управителят на клона представлява сдружението за дейността на клона. Това обстоятелство подлежи на вписване.
Чл.18. Сдружението се прекратява:
1). С решение на Общото събрание;
2). С решение на Окръжния съд по седалището му, когато са налице основанията на чл.13 ал.1 т.3 б.“а“, б.“б“ и б.“в“ от ЗЮЛНЦ по искане заинтересован или по искане на прокурора, като в този случай ликвидаторът се назначава от съда и прекратяването се вписва служебно.
3). при прекратяване на сдружението се извършва ликвидация от Управителния съвет или от определено единодушно от него лице. Ако ликвидатор не бъде определен, както и при хипотезата на ал.1, (прекратяване по решение на Общото събрание) той се определя от Окръжният съд по седалището на сдружението.
4). Относно неплатежоспособността, несъстоятелността, редът за ликвидацията и правомощията на ликвидатора се прилагат съответните разпоредби на ЗЮЛНЦ и Търговския закон.
5). След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска от Окръжния съд по седалището на сдружението заличаването му от съдебния регистър.
6). След удовлетворяване на кредиторите имуществото се разпределя по равно на юридическите лица – членове на сдружението.

За нас

Сдружение на българския превозвач – Сотеви е юридическо лице с нестопанска цел, което се определя като организация за осъществяване на дейност в частна полза. Подпомага дейността на българските превозвачи, членовете си при възникнали спорове и въпроси във връзка с извършваните от тях транспортни услуги.

За връзка с нас

гр. Стара Загора
бул. Славянски № 103

телефон: 0897 899 305
телефон: 0886 133 236
имейл: sdrujenie.sotevi@gmail.com